En del af Odsherred Kommune
Tilmelding og vilkår

Her kan du finde alle de oplysninger du har brug for, hvis du har lyst til at søge optagelse i Odsherred Musikskole. Det er lidt forskelligt, hvordan du skal tilmelde dig, alt efter om du er ny elev, eller tidligere elev i musikskolen.

Se mere her hvis du vil...

Tilmelding

Er du tidligere elev, klikker du på det øverste link i den gule selvbetjeningsboks. Herefter vælger du Odsherred Musikskole som 'skole' (også selv om du er elev i billedskolen). Du bliver derefter bedt om et brugernavn og en kode. Brugernavnet er de første 6 cifre i elevens cpr-nummer og koden er de sidste 4 cifre i elevens cpr-nummer (koden kan ændres senere). Udover at kunne gentilmelde dig, får du også mulighed for at melde dig ud eller søge om orlov.

Som ny elev klikker du på det nederste link i den gule selvbetjeningsboks.

For tilmelding til optagelse ved sæsonens start, er fristen normalt primo maj måned. For tilmelding til sæson 2019/20 er fristen således 12. maj 2019. I slutningen af juni måned sender musikskolen mails til de tilmeldte elever med besked om optagelse i skolen eller på ventelisten. Efter sommerferien, når vi er færdig med fagfordeling og skemalægning, får eleverne igen en mail med besked om undervisningsdag, -tidspunkt og -sted.
 

Vejledning til forældre om eventuel deltagelse i musikskoleundervisning i skoletiden - skoleåret 2019-20

Folkeskolereformen har som en af sine grundpiller, at skolen skal åbne sig mod det omgivende samfund, bl.a. i form af samarbejde med den kommunale musikskole.

Det indebærer, at der er mulighed for at musikskoleundervisningen kan skemalægges i skoletiden. Dette kan være hensigtsmæssigt set ud fra det enkelte barns perspektiv og kan også være hensigtsmæssigt i forhold til tilrettelæggelsen af musikskolelærerens arbejde.

Hvis musikskoleundervisningen foreslås lagt i skoletiden, vil det fortrinsvis blive placeret i fordybelsestid og tid til understøttende undervisning, men kan også, hvis det skønnes fagligt forsvarligt, placeres i en almindelig skoletime.

Hvis det bliver aktuelt at tilbyde dit barn undervisning i skoletiden, får du en henvendelse fra musikskolen, hvorefter du skal tage stilling til, om du ønsker dette. Dernæst skal skolelederen vurdere, om ønsket kan imødekommes.

I løbet af skoleåret vil skolen og musikskolen løbende evaluere, om musikskoleundervisningen giver problemer i forhold til skolegangen og foretage de nødvendige justeringer. På tilmeldingssiden, kan du markere, om du ønsker, at musikskolen undersøger muligheden for musikskoleundervisning i skoletiden.
 

Økonomisk friplads

Musikskolen har fra sæson 2014-2015 til og med sæson 2017-2018 haft en økonomisk fripladsordning financieret af Poul Johansen. Denne ordning ophørte desværre med udgangen af sæson 2017-18. For børn og unge i alderen 3 år til og med 10. klasse, som på grund af begrænsede økonomiske ressourcer i hjemmet, har begrænset mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, kan vi henvise til muligheden for at søge om fritidspas i Odsherred Kommune. I 2019 har fritidspasset en max. værdi på kr. 600,- og følger kalenderåret.