En del af Odsherred Kommune
Tilmelding og priser

Her kan du finde alle de oplysninger du har brug for, hvis du har lyst til at søge optagelse i Odsherred Musikskole. Det er lidt forskelligt, hvordan du skal tilmelde dig, alt efter om du er ny elev, eller tidligere elev i musikskolen.

Se mere her hvis du vil...

Tilmelding

Er du tidligere elev, klikker du på det øverste link i den gule selvbetjeningsboks. Herefter vælger du Odsherred Musikskole som 'skole' (også selv om du er elev i billedskolen). Du bliver derefter bedt om et brugernavn og en kode. Brugernavnet er de første 6 cifre i elevens cpr-nummer og koden er de sidste 4 cifre i elevens cpr-nummer (koden kan ændres senere). Udover at kunne gentilmelde dig, får du også mulighed for at melde dig ud eller søge om orlov.

Som ny elev klikker du på det nederste link i den gule selvbetjeningsboks.

For tilmelding til optagelse ved skoleårets start, er fristen normalt primo maj måned. Hvis du gerne vil gå i musikskole, er det en god ide at tilmelde dig så hurtigt som muligt, da vi optager elever i den rækkefølge de er tilmeldt. I slutningen af juni måned sender musikskolen mails til de tilmeldte elever med besked om optagelse i skolen eller på ventelisten. Efter sommerferien, når vi er færdig med fagfordeling og skemalægning, får eleverne igen en mail med besked om undervisningsdag, -tidspunkt og -sted.
 

Vejledning til forældre om eventuel deltagelse i musikskoleundervisning i skoletiden - skoleåret 2022-23

Folkeskolereformen har som en af sine grundpiller, at skolen skal åbne sig mod det omgivende samfund, bl.a. i form af samarbejde med den kommunale musikskole.

Det indebærer, at der er mulighed for at musikskoleundervisningen kan skemalægges i skoletiden. Dette kan være hensigtsmæssigt set ud fra det enkelte barns perspektiv og kan også være hensigtsmæssigt i forhold til tilrettelæggelsen af musikskolelærerens arbejde.

Hvis musikskoleundervisningen foreslås lagt i skoletiden, vil det fortrinsvis blive placeret i fordybelsestid og tid til understøttende undervisning, men kan også, hvis det skønnes fagligt forsvarligt, placeres i en almindelig skoletime.

Hvis det bliver aktuelt at tilbyde dit barn undervisning i skoletiden, får du en henvendelse fra musikskolen, hvorefter du skal tage stilling til, om du ønsker dette. Dernæst skal skolelederen vurdere, om ønsket kan imødekommes.

I løbet af skoleåret vil skolen og musikskolen løbende evaluere, om musikskoleundervisningen giver problemer i forhold til skolegangen og foretage de nødvendige justeringer. På tilmeldingssiden, kan du markere, om du ønsker, at musikskolen undersøger muligheden for musikskoleundervisning i skoletiden.
 

Økonomisk friplads 

Du har via den elektroniske tilmelding mulighed for at sætte flueben i ”ansøger om økonomisk friplads”. På nuværende tidspunkt kender vi ikke de præcise økonomiske rammer for fripladsordningen og kan derfor ikke sige, hvor mange pladser, der kan blive tale om. Økonomisk friplads bevilges ud fra husstandens samlede indkomst. Der ydes udelukkende friplads til lektioner af maks. 22,5 minutters varighed pr. uge og således kun til ét instrumentalfag. Når du ansøger om friplads i musikskolen, giver du samtidigt musikskolen lov til at søge oplysninger hos kommunen om din husstandsindkomst.

Af andre muligheder kan vi nævne, det kommunale fritidspas. Dette gives til børn og unge i alderen 3 år til og med 10. klasse, som på grund af begrænsede økonomiske ressourcer i hjemmet har begrænset mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. I 2022 har fritidspasset en max. værdi på 600 kr. og følger kalenderåret. Fritidspas søges i Odsherred Kommune.